Privacyverklaring of ‘Verklaring Persoonlijke gegevens t.b.v. cliënten, relaties en eventueel wederpartijen’

 Kantoor, formeel ‘de maatschap’, ‘Willemse van Poorten’ (ingeschreven in handelsregister KvK onder nr  34386951), eerbiedigt de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website www.willemsevanpoorten.nl  In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hebt, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op een wijze die in overeenstemming is, met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die beschreven is deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens betreffen uw naam, adres en woonplaats (‘n.a.w.-gegevens’), geslacht, geboortedatum- en plaats, e-mailadres, telefoongegevens, IP en/of MAC-adres, mogelijke andere contactgegevens, eventueel uw functie en bedrijf -of instelling- waar u werkzaam bent, als zelfstandige (waaronder in dat geval ook de bedrijfsvorm waarin u zoals dat heet ‘zaakdoende’ bent), als werknemer of hoe ook anders, persoon/personen met wie u een relatie onderhoudt, familierechtelijk of anderszins, voorts gegevens benodigd voor het verwerken van declaraties/facturaties, eventuele andere gegevens die wij in de loop van naar aan te nemen de behandeling van uw dossier mochten verkrijgen, alsook in het voorgaande nog niet genoemde gegevens, die wij op wij op grond van de wet aan dienen te houden en tenslotte alle overige gegevens die u ons ongevraagd of gevraagd, verschaft mocht hebben.

Doeleinden:
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens en houden deze aan, voor een beperkt aantal doeleinden, zoals het sluiten van een overeenkomst met u (doorgaans een zogeheten ‘overeenkomst van  opdracht’, op basis waarvan wij uw zaak behandelen), het voeren van correspondentie met maar ook over u met derden, zowel fysiek als per e-mail, het aanhouden van uw dossier(s) betreffende de zaak/zaken die wij (ingevolge genoemde ‘overeenkomst van opdracht’) als kantoor voor u behandelen, inclusief de daarin bewaarde documenten, zoals, doch niet daartoe beperkt, processtukken (zowel namens u als die van uw eventuele wederpartij(en) maar ook, in voorkomend geval, gerechtelijke uitspraken) en/of contractstukken en/of akten en/of correspondentie, veelal een kopie identiteitsbewijs en/of uittreksel uit het handelsregister en gegevens benodigd voor het voeren van een financiële(debiteuren)administratie alsook tijd- en activiteitenregistratie m.b.t. uw dossier.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan door de wet vereist. Voor andere dan zojuist genoemde doeleinden, gebruiken wij uw gegevens niet en zeker voor zover het cliënten betreft, gelden de op hen betrekking hebbende gegevens, te begrijpen in de ruimste zin des woords,  als strikt vertrouwelijk, in overeenstemming met hetgeen onze beroepsregels als advocaten ons altijd al voorschreven en nog voorschrijven. Dus ook zonder het bestaan van de AVG, zouden wij uw gegevens, tenzij op grond van verplichtingen van de wet, al niet delen met derden, laat staan tegen vergoeding, laat staan ook voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld direct marketing.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben, via onze ICT-ondersteuning, adequate technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens, alsook tegen verlies en misbruik ervan.

Wat zijn uw rechten in de AVG-sfeer? Dat zijn onder meer, wij noemen de ons inziens meest relevante:

  • Recht op toegang tot uw persoonlijke data;
  • Recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens;
  • Recht op gewist worden van uw persoonsgegevens (al kan het dan natuurlijk moeilijk worden uw -nog lopende- zaak, te behandelen);
  • Recht op het maken van bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, of het verzoeken tot het beperken daarvan;
  • Recht op dataportabiliteit;

Website en cookies

Bij een bezoek aan onze website kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden ter verbetering van onze website. Op de website kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt worden, om een beeld te verkrijgen over de kwaliteit en/of de praktische bruikbaarheid van onze website.

Net als alle (voor zover wij weten althans) websites, maakt ook onze website gebruik van zogeheten ‘cookies’, dat zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door een website die u bezoekt. Hierin wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookies lezen; ook kan die er informatie in opslaan.

U kunt plaatsing van cookies weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers wijzen u de weg, hoe een en ander te effectueren. Keerzijde van weigering van plaatsing van cookies kan zijn, dat u onze website niet (volledig) zult kunnen gebruiken.

Wijziging of aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of over uw privacy, dan kunt u per e-mail, m.bitter@willemsevanpoorten.nl of per post, op onderstaand adres, contact met ons opnemen.

Willemse & van Poorten advocaten
Tempeliersstraat 19, 2012EA Haarlem
tel. 023 – 531 95 65